Viziunea Companiei

HomeViziunea Companiei

GENEX COM SRL - De 20 de ani cu Experienta si Profesionalism

Viziunea companiei

Angajamentul managementului:
Conducerea SC GENEX COM SRL a formulat politica si a stabilit obiectivele principale cu privire la proiectarea, implementarea si certificarea unui Sistem de management al calitatii.
Cunoaşterea strategiei si a modului de implementare a acesteia se face prin:

• îmbunatatirea continua a sistemului de comunicare;
• satisfacerea cerinţelor clienţilor;
• respectarea cerinţelor legale;
• aplicarea unor metode moderme de conducere (impersonale), bazate pe managementul calitatii;
• asigurarea resurselor necesare.
Prin angajamentul Conducerii, SC GENEX COM SRL comunica angajaţilor ca în centrul politicii sale se situează obiectivele de satisfacere a cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale si de reglementare si de îmbunătăţire permanenta a eficacităţii SMC; asigura disponibilitatea resurselor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective.

Produsele GENEX COM

Modul de realizare a obiectivelor calitatii si adecvarea continua a politicii calitatii la scopul SC GENEX COM SRL, sunt analizate periodic, conform PO-09 Analiza efectuata de management, de către conducere, pe baza de criterii cuantificabile/masurabile.

In urma acestor analize, politica si obiectivele calitatii pot fi schimbate daca nu mai sunt adecvate politicii si obiectivelor generale ale SC GENEX COM SRL.
In acest mod conducerea SC GENEX COM SRL se asigura ca schimbarea în scopul îmbunătăţirii continue a SMC este condusa în mod controlat si ca integritatea SMC este menţinută pe parcursul schimbării.

Orientarea către client

Conducerea SC GENEX COM SRL urmăreşte atât satisfacerea cerinţelor clienţilor sai cât si orientarea funcţie de cerinţele pieţei, a abordării de noi activitati.

Cerinţele nespecificate ale clienţilor sunt analizate atât în cadrul analizelor efectuate de către conducere, cât si în cadrul departamentelor.
SC GENEX COM SRL monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clienţilor sai, oferind dovezi documentate privind creşterea numărului acestora în fiecare an si a satisfacţiei lor.

Politica in domeniul calitatii

Dezideratul SC GENEX COM SRL este de a presta servicii de un nivel calitativ superior, de a satisface cerinţele clienţilor şi a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC- ului. în acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, să ducă la atingerea acestui obiectiv.
Politica SC GENEX COM SRL în domeniul calitatii are la baza conceptul de satisfacere a cerinţelor specificate si nespecificate ale clienţilor sai. Aceasta presupune:

• conştientizarea necesităţii implementării sistemului calitatii;
• claritatea obiectivelor si a strategiei de atingere a acestora;
• corelarea dintre necesităţile organizaţiei si cele individuale;
• organizare si funcţionare eficienta;
• motivarea si implicarea personalului;
• respectarea angajamentelor;
• crearea si menţinerea unei iAPini reprezentative.

Acţiunile deja întreprinse pentru desfasurarea controlata a activitatii Sistemului de management al calitatii a SC GENEX COM SRL sunt:

• distribuirea răspunderii in domeniul calitatii pe nivele disociate;
• elaborarea documentelor Sistemului de management al calitatii;
• controlul înregistrărilor calitatii;
• îmbunatatirea comunicării;
• instruirea personalului în domeniul Sistemului de management al calitatii.

Aceasta politica de implementare a Sistemului de management al calitatii are drept scop:

• certificarea Sistemului de management al calitatii în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2008;
• menţinerea si îmbunatatirea Sistemului de management al calitatii;
• abordarea problemei calitatii serviciilor furnizate de SC GENEX COM SRL încă din faza de analiza a contractelor.
• schimbarea mentalitatii privind responsabilitatea si participarea fiecărui salariat la atingerea obiectivelor SC GENEX COM SRL;
• Conducerea SC GENEX COM SRL se angajeaza sa întreprindă toate acţiunile si masurile pentru aplicarea efectiva, eficienta si continua a Sistemului Calitatii

Planificare

Obiectivele calitatii

SC GENEX COM SRL a întreprins toate masurile si a documentat un Sistem de Management al Calitatii care:

• identifica toate procesele care se aplica si sunt tinute sub control;
• stabileşte succesiunea proceselor si interacţiunea acestora;
• asigura resursele necesare atât umane cât si financiare;
• stabileşte acţiunile ce asigura ca sunt respectate etapele si fazele de realizare;
• supune spre aprobare managementului de vârf analiza privind funcţionarea SMC.
Obiectivele calităţii sunt stabilite în urma analizelor efectuate de management şi sunt documentate în Programe de Management. Acestea sunt exprimate în termeni măsurabili şi vizează următoarele aspecte strategice stabilite prin Declaraţia Directorului general privind politica în domeniul calităţii:

• numărul de reclamaţii de la clienţi;
• nivelul de satisfacţie al clientului.
Din aceste obiective strategice, sunt trasate obiective specifice la nivel de funcţie sau compartiment relevant şi documentate anual prin Programele de Management ce conţin acţiunile, resursele, responsabilii şi termene de realizare.

Planificarea sistemului de management al calităţii

Planificarea calităţii are în vedere modul în care sunt îndeplinite obiectivele calităţii, politica în domeniul calităţii, asigurarea identificării, definirii şi realizării proceselor, alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor, asigurarea menţinerii integrităţii sistemului atunci când au loc schimbări şi elaborarea documentaţiei sistemului calităţii.
în scopul satisfacerii condiţiilor specificate se iau in considerare următoarele activităţi:

• elaborarea planurilor calităţii;
• identificarea şi asigurarea proceselor, resurselor şi a competentelor necesare realizării calităţii cerute;
• elaborarea de proceduri documentate compatibile cu procesele existente;
• stabilirea criteriilor de acceptare din punct de vedere calitativ;
• menţinarea de înregistrări prin care să fie aduse dovezi obiective asupra modului de realizare a calităţii cerute.

Responsabilitate, autoritate si comunicare

Organizarea companiei este redată în organigrama prezentată in Anexa 1 a manualului calităţii, ce identifică personalul direct responsabil pentru controlul şi menţinerea sistemului de managementul calităţii.
Conducerea organizaţiei furnizează resursele necesare pentru implementarea şi controlul proceselor SMC. Aceste resurse curpind resurse umane şi calificări specializate, resurse tehnologice şi financiare.

Organizarea SC GENEX COM SRL este structurată pe 2 niveluri şi anume:

Nivelul 1 – de conducere – este reprezentat de conducerea societăţii prin Directorul general. Conducerea decide asupra politicii în domeniul calităţii, aprobă documentele necesare în acest sens şi pe cele pentru verificarea calităţii, organizează şi asigură mijloace necesare menţinerii sistemului de managementul calităţii.

Nivelul 2 – de execuţie – este format din personalul de execuţie din toate compartimentele care execută activităţile în conformitate cu prevederile stabilite.